PÖYTÄKIRJA ASIA Kytäjä Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous PAIKKA Hotelli Rantasipi Sveitsi, Hyvinkää AIKA 14. joulukuuta 2004 klo 19.00 LÄSNÄ Liitteenä olevan jäsenluettelon mukaan 48 jäsentä 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN. Puheenjohtaja Olli Kivelä toivotti jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen. 2 § VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA, SIHTEEERI, KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA ÄÄNTENLASKIJAT. Puheenjohtajaksi valittiin Jouni Manelius, sihteeriksi Katri Valtanen, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Erkki Kuorikoski ja Timo Marjamäki. 3 § TODETAAN LÄSNÄOLEVAT ÄÄNIOIKEUTETUT JÄSENET. Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 48 äänioikeutettua jäsentä. 4 § TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5 § VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO. Kokous päätti vahvistaa johtokunnan esittelemän toimintasuunnitelman ja talousarvion. Liite 1. 6 § VAHVISTETAAN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUS 3 JA 6 §:EN MUKAAN. Kokous päätti vahvistaa maksut seuraavasti: Liittymismaksu 10 euroa Varsinainen jäsen 50 euroa Juniorijäsen 25 euroa Vuosijäsen 50 euroa. 7 § PÄÄTETAAN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ. Kokous päätti johtokunnan jäsenten lukumääräksi 6, puheenjohtaja ja 5 jäsentä. 8 § VALITAAN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJA SEURAAVAKSI KAHDEKSI VUODEKSI. Valittiin Olli Kivelä johtokunnan puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi . 9 § VALITAAN JOHTOKUNNAN VARSINAISET JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE SEURAAVAKSI KAHDEKSI VUODEKSI. Kokous valitsi erovuoroisten tilalle Niko Helinin ja Marko Kyyrösen. Muut jäsenet ovat Arja Ulmanen, Pirkko Melaja ja Juhani Raunemo sekä puheenjohtaja Olli Kivelä. 10 § VALITAAN YHDISTYKSEN KAPTEENI SEURAAVAKSI KAHDEKSI VUODEKSI. Valittiin Jorma Liimatainen yhdistyksen kapteeniksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. 11 § VALITAAN TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA. Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastajat Ernst & Young Oy. 12 § KÄSITELLÄÄN EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN 5 §:N MUUTTAMISESTA. Kokous päätti muuttaa yhdistyksen sääntöjen 5 §:ää siten, että uusi 5 § kuuluisi seuraavasti (lisätty osa on toinen kappale): 5 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimenpiteet Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia ja yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoituksia taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Johtokunta voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. Johtokunta ja Suomen Golfliitto r.y. voivat päättää kurinpitotoimista, joita ovat varoitus, sakko ja kilpailu- ja toimintakielto, ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista Suomen Golfliitto r.y:n säännöissä ja niiden nojalla annetuissa määräyksissä mainitulla tavalla. 13 § PÄÄTETÄÄN KOKOUS. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.